Prof.M.JAGANNADHA RAO
M.SC(TECH),MS(USA),Ph.D.,SME(USA)
Former Vice Chancellor, Adikavi Nannaya University Rajamahendravaram.

 : +91 - 9849798978
 : mjrao.geology@gmail.com